حقوق و تکالیف قانونی در روابط مالی زوجین با رویکرد فقهی وحقوقی

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

دانشگاه پیام نورزنجان

چکیده

برخی حقوق و تکالیف مالی به موجب عقد ازدواج میان طرفین به وجود می آید که به نوعی تبیین کننده ساختار اقتصادی خانواده در نظام حقوقی ما می باشند. حقوق مالی زوجین در واقع تنظیم اقتدار دوطرف نکاح در خانواده را هدف گرفته و بازتاب دهنده جایگاه هر یک از زوجین در ساختار قدرت در خانواده است. واکاوی احکام فقهی ناظر به فقه خانواده، نیز حاکی از اهتمام شریعت اسلام به «حفظ خانواده و تحکیم بنیان آن» است. تحقیق وروش تحقیق بصورت توصیفی وکتابخانه ای می باشد. مهمترین حقوق ناشی از زوجیت برای زن، حق مطالبه مهریه و نفقه و حق حبس و حق طلاق ناشی از شرط ضمن عقد نکاح می باشد که در بعضی موارد اجرای این حقوق منجر به متضرر شدن زوج می شود. زنی که قبل از تشکیل زندگی مشترک مهریه و نفقه خود را مطالبه می کند هر چند که از حق خود استفاده می کند ولی با این اقدام در صورت عدم تمایل زوج به تأدیه آن، موجب متزلزل شدن زندگی مشترک می شود و بدیهی است که با توجه به مشکلات اجتماعی ناشی از این امر، مراجع قانونی باید تمهیداتی در نظر بگیرند ولی بنظر می رسد تئوری سوء استفاده از حق در چنین مواردی قابل استناد باشد. منع از سوء استفاده که با توجه به شأن نزول آن ریشه در قاعده فقهی لاضرر دارد

کلیدواژه‌ها