موارد نقض قاعده تبعیت عقود از عقد از دیدگاه فقه

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسندگان

1 گروه آموزشی، دانشکده، دانشگاه ، شهر، کشور / یا نام موسسه آموزشی، شهر، کشور

2 علوم انسانی، دانشگاه پیام نور، خرم آباد، ایران

چکیده

قاعده تبعیت عقد از قصد به قاعده)) العقود تابعةالقصود(( شهرت دارد یکی از قواعد فقهی معروف است
که مورد پذیرش همه مسلمانان است، بلکه این قاعده مورد قبول تمام عقالست، بنابراین قاعده مذکور
یک امر بدیهی است و نیاز به استدالل ندارد.
در فقه امامیه با توجه به اینکه این قاعده در تمام عقود وایقاعات جریان دارد ولی در بعضی کتب فقهی
دیده می شود که موارد نقضی بر قاعده وارد شده است از جمله :عقد مکره بعد از لحوق رضا ، متعه ،
فروش غاصب برای خود ، معاطات .............
اهل سنت نیز استثنائاتی بر این قاعده قائل شده اند : از جمله هزل واکراه وبیع بدون ثمن واجاره بدون
اجرت که دالیلی برای آنها ارائه داده اند که در ضمن پژوهش آمده است .
البته این نقضهای وارد شده مورد اجماع فقها نیست وبا توجه به اراده ظاهری وباطنی ورویکرد مذاهب در
هنگام تعارض این دواراده با یکدیگر متفاوت می باشند .
در این پژوهش هدف اصلی ما بررسی موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد است.
اهمیت موضوع پژوهش از آن جهت است که امروزه با گسترش قراردادهای بانکی و بستن عقود بین مردم. ما، بالا بردن سطح آگاهی آنها در مورد قواعد فقهی و حقوقی قراردادها و معامالت امری ضروری می باشد. در این پژوهش که با تکیه به روش کتابخانه ای گردآوری شده است ما با مراجعه به کتب فقهی وحقوقی زاوایای موضوع را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات