تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

نوع مقاله : علمی

نویسنده

پردیس بین الملل کیش دانشگاه تهران

چکیده

در خصوص جرم قتل ناشی از ترک فعل اختلاف زیادی بین فقها و حقوق‏دانان وجود دارد. منشاء این اختلاف نیز این است که آیا ترک و خودداری می‏تواند عنصر مادی جرم قرار گیرد یا خیر؟ برخی‏ با این تصور که ترک و امتناع، یک امر عدمی است و نمی‏تواند سبب امر وجودی قرار گیرد، به این سؤال پاسخ منفی داده و عده ‏ای هم این جرم را فاقد عنصر قانونی دانسته‏ اند. نگارنده با واکاوی باب فقه جزایی و مباحث قتل معتقد است ترک فعل با لحاظ شرایط دیگر نه تنها میتواند موجب قتل شود بلکه حسب مورد می تواند مشمول بندهای سۀ گانۀ مادۀ ٢٠٦ قانون مجازات اسلامی شده و قتل ارتکابی را عمدی سازد. هر چند قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠٦ به انجام فعل از سوی قاتل اشاره کرد، اما واژۀ فعل در اینجا به معنای فعل مصرح در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی نیست. در جایی که شخصی حفاظت یا مراقبت از دیگری را می پذیرد، به تبع پذیرفتن این تعهد اسباب موجب مرگ را ایجاد میکند، در نتیجه موظف به دفع آن خطر است. به عبارت دیگرواژه کار در مادۀ ٢٠٦ ق.م.ا در معنای رفتار ، به کار رفته است، همان گونه که عرف، کار رابه معنای رفتار میداند. از طرف دیگر اصل بر آن است که قانونگذار از کلمات مترادف استفاده نمیکند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات