بررسی مبانی حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه در نظم جهانی حقوق بشر

نوع مقاله : علمی

نویسندگان

1 وکیل پایه یک دادگستری مرکز - دانش آموخته حقوق دانشگاه تهران

2 رئیس اداره پژوهشی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی

چکیده

وجود جامعه‌ای بدون هنجارشکن، بیشتر شبیه به تصور مدینه فاضله می‌ماند و برخورد با افراد چنین جامعه‌ای در مقام اتهام می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. یکی از مواردی که جامعه بین‌الملل آن را به رسمیت شمرده، حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه است. حقی که در پرتو آن، تمامی انسان‌ها در مقابل دادگاه، با رعایت اصل بی‌طرفی برابر باشند، که در این مجال به تبیین جایگاه آن در عرصه قوانین داخلی و بین‌المللی پرداخته شده است، زیرا چنین به نظر می‌رسد که برخی دولت‌مردان با نادیده انگاشتن آن در فرایند رسیدگی و خروج از جاده عدالت و انصاف، آن را در ورطه خطر قرار داده‌اند و با فشار گروههای سیاسی، روند محاکمه بیشتر تشریفاتی تلقی خواهد شد. بنابراین، با احتجاج به میثاق‌های
بین‌المللی و ضرورت ایجاد ساز و کار حق بهره‌مندی متهم از یک محاکمه عادلانه در قوانین داخلی، ضرورت اصرار بر این مهم، در بیان حق متهم، که همانا هدف حقوق اعتلای اخلاق است، مد نظر بوده است.

کلیدواژه‌ها