مبانی معرفت شناختی حقوق غرب از طلیعه فلسفه تا کانت

نوع مقاله : علمی

نویسنده

استادیار دانشگاه شاهد

چکیده

موضوع معرفت‌شناسی، و یا نظریه دانش، ذهن انسان را برای هزاران سال به خود مشغول کرده است. موارد بسیاری در