بررسی امکان توکیل در عزل و استعفای وکیل

نوع مقاله : علمی تخصصی

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

چکیده

یکی از اعمال حقوقی که موکل می تواند آن را انجام دهد، عزل وکیل است و در عوض، وکیل نیز می تواند استعفاء دهد با این حال، وکالت دادن به دیگری برای عزل وکیل از سوی موکّل و یا استعفاء از سوی وکیل در فقه و حقوق مدنی، مورد ابهام است. برخی فقها بدون اینکه متعرض امکان توکیل در عزل وکیل یا استعفای او شده باشند، ماهیت عزل را فسخ و عده‌ای دیگر، آن را رجوع از اذن معرفی نمودند و گروهی دیگر، ضمن اعلام اصل قابلیت توکیل اعمال حقوقی، فسخ و رجوع را اصولا در زمرۀ امور قابل توکیل به شمار آوردند. اگرچه امکان توافق صریح در توکیل برای عزل را می توان از دیدگاه‌های فقهی و دکترین مبتنی بر قانون مدنی، استنباط نمود ولی دادن اجازۀ تعیین وکیل به دیگری، مستلزم توکیل در عزل و استعفای وکیل نیز نمی باشد و در این مورد باید از قرائن موجود در قرارداد وکالت آن را استنباط نمود .

کلیدواژه‌ها