تعداد مقالات: 47
30. مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم‌الاداء؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 31-39

سیدرضا احسان پور؛ احمد امی


32. ادله‌ی عقلی در مشروعیت و عدم مشروعیت حیل شرعی در مذاهب خمسه

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 40-57

سید مهدی نژادهاشمی؛ علی بهرامی نژاد


33. موارد نقض قاعده تبعیت عقود از قصد از دیدگاه فقه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 40-54

معصومه رضایی؛ محمدرضا آقاجانی


34. خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 47-61

سید عباس جزایری؛ نجمه مالکی بروجنی


35. خیار مجلس در پرتو قراردادهای الکترونیکی

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 48-56

ریحانه ظاهری؛ سمیه حافظی


36. بررسی تطبیقی اصل قائم مقامی بیمه‌گر در حقوق بیمه‌ایران و فرانسه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 55-72

مریم احمدی؛ اکبر بدرزاده


39. بررسی تحلیلی معاملات بر پایه ارز دیجیتالی از منظر فقه امامیه و نقش زنجیره بلوکی در صنایع مختلف

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 62-77

نسترن ارزانیان؛ فاطمه اسدی؛ به‏آرا فرزین فر


40. مبانی فقهی حقوقی ارز دیجیتال با رویکرد سرمایه‌گذاری

دوره 2، شماره 1، بهار 1399، صفحه 70-87

نسترن ارزانیان؛ علیرضا مظلوم رهنی


41. بررسی امکان توکیل در عزل و استعفای وکیل

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 71-82

احمد اسفندیاری


42. بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر

دوره 2، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 73-84

زهره روحبخش فعالی؛ اعظم امینی


43. واکاوی مفهوم و قلمرو جرایم علیه عفت اقتصادی در رویکرد فقهی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 78-93

مهدی اشجعی خامنه؛ فاطمه احدی؛ رضا فانی؛ سید رضا احسان پور


44. بررسی فقهی و حقوقی جبران کاهش قدرت خرید در اثر مرور زمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 83-96

هادی عظیمی گرکانی؛ ایمان موسوی


46. مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

دوره 1، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 148-165

سید علی ربانی موسویان؛ حمیده توکلی گلجه


47. تسبیب در قتل ناشی از ترک فعل

دوره 1، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 176-193

محسن اسمعیلی