موضوعات = فقهی حقوقی
تعداد مقالات: 12
2. بررسی تفاوت های فقهی و حقوقی جایکاه تشکل ها در ایران

دوره 1398، زمستان 1398، زمستان 1398، صفحه 28-50

ایرج افشاراحمدی


3. مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 88-107

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


4. مبانی فقهی - حقوقی دیه یوم‌الاداء ؛ موضوع ماده 490 قانون مجازات اسلامی

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 11-22

سیدرضا احسان پور؛ احمد امی


5. ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 50-63

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور


6. مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 80-103

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ سمیه لشکری


7. مجازات جرم نسلکشی در دیوان بین المللی کیفری و دیوانهای رواندا و یوگوسلاوی

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 104-124

ابراهیم یاقوتی؛ عزیزه بهلولی


9. قواعـد فقهـی و کاربـُرد آن در اقتصـاد از منظـر قـرآن

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 143-159

مهری توتونچیان؛ نفیسه شریعتی نیاسر


10. پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 160-171

شهلا میرالوندی


11. ضرورت حبس زدایی زنان بزهکار سرپرست خانوار در فقه و حقوق ایران

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 57-79

مجید وزیری؛ حامد حسینی


12. قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 28-56

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی