موضوعات = فقهی حقوقی
مبانی و آثار فقهی- اجتماعی وجوب حج

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 185-204

10.22034/ejs.2023.356857.1277

ابوالفضل الیاسی؛ محمد علی خیراللهی؛ علی فقیهی


نظارت پارلمان بر اجرای بودجه در نظام حقوقی ایران و فرانسه

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 223-243

10.22034/ejs.2023.370679.1331

سید جهانگیر حسینی؛ خیراله پروین؛ اسدالله یاوری


ضمانت اجراهای مدنی تضمین‌کننده در حقوق رقابت و قواعد عمومی قراردادها

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 245-263

10.22034/ejs.2023.352268.1267

حامد مهراد؛ سید محمدهادی ساعی؛ حبیب الله رمضانی آکردی؛ مهرزاد ابدالی


زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت: بطلان یا انفساخ

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 265-280

10.22034/ejs.2023.357643.1280

مریم سحرخیز؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ جمشید معصومی؛ سید محمدصادق موسوی


تعامل اصحاب دعوا و دادرس در نظام دادرسی مدنی ایران، فرانسه، انگلستان و آیین دادرسی مدنی فرامل

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 321-344

10.22034/ejs.2023.369178.1324

پویا پوربهرام؛ علیرضا سعید؛ محمد رسول آهنگران


مبانی فقهی مصادره اموال توسط ستاد اجرایی فرمان امام خمینی

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 401-416

10.22034/ejs.2023.364272.1308

محمدصادق ابراهیمیان؛ بیت اله دیوسالار؛ پرویز ذکائیان


ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-14

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور


مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 15-38

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 52-82

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ سمیه لشکری


پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی