موضوعات = فقهی حقوقی
تعداد مقالات: 8
1. ملاحظات حقوقی و کیفری در خصوص زوجه بیمار سرمازیست

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 1-14

جواد حبیبی؛ مدیحه هاشم پور


2. مبانی فقهی ضرورت حمایت از شهود

دوره 1، شماره 2، مهر 1398، صفحه 15-38

جمشید معصومی؛ رعنا شهبازی النجارقی


3. قاعـده إحسـان و اسبـاب اصلـی ضمـان

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 1-28

احمدرضا خزائی؛ جواد لطفی


5. مساعدت پزشک در مرگ مشرف به موت از منظـر فقه امامیـه و حقـوق

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 52-82

علی بهرامی نژاد مغوئیه؛ سمیه لشکری


8. پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی