کلیدواژه‌ها = بیع
استصحاب و آثار آن در حقوق مدنی و قانون مجازات اسلامی با رویکردی به دیدگاه‌های امام خمینی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 363-380

10.22034/ejs.2022.340485.1229

عباس قاسمی؛ رضا رنجبر؛ حمید عیوضی