کلیدواژه‌ها = حملات سایبری
تبیین وضعیت دولتهای کنشگر نسبت به حمله سایبری

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 325-343

10.22034/ejs.2022.334786.1198

حمیدرضا آقاباباییان؛ مریم مرادی؛ سیدباقر میرعباسی