کلیدواژه‌ها = اضطرار
تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 89-100

10.22034/ejs.2022.324730.1128

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده


پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی