کلیدواژه‌ها = قاعده لاضرر
مسئولیت دولت در ارسال امواج الکترومغناطیسی با رویکرد قواعد فقهی

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 45-65

10.22034/ejs.2022.335044.1201

محمدرضا زنده دل برون؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ منصور امینی؛ نجاد علی الماسی


تأثیر عنصر اضطرار بر نظام قراردادهای اقتصادی با تکیه بر ادله فقهی و مبانی نظری آن

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 89-100

10.22034/ejs.2022.324730.1128

محسن رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ علیرضا رجب زاده


تاثیر تغییر اوضاع و احوال در قراردادهای تجاری از منظر فقه و رویه قضایی

دوره 3، شماره 2، تیر 1400، صفحه 115-131

10.22034/ejs.2022.351260.1263

نسرین طافی؛ عبدالمحمد کردی؛ سید ابراهیم موسوی