کلیدواژه‌ها = اختیارات مالی
آسیب شناسی اختیارات مالی اقتصادی وصی منصوب ولی قهری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 245-263

10.22034/ejs.2022.341844.1233

اعظم موخواه؛ بختیار عباسلو؛ سیدمحسن طباطبایی