کلیدواژه‌ها = فقه
تصرفات مالی مدیران شرکت‌های سهامی خاص از منظر فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 131-148

10.22034/ejs.2022.343845.1238

امیرحسین مهدیان؛ اکبر فلاح؛ علی فقیهی


عناصر اقتصادی کیفیت دادرسی مدنی با تأکید بر منابع فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 1-21

10.22034/ejs.2022.328460.1150

محمدجواد روحیان؛ محمود قیوم‌زاده؛ سیدابراهیم حسینی


کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-39

10.22034/ejs.2022.331049.1167

مجتبی شریعتی فرد؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


اشتغال زن در اقتصاد خانواده از نگاه فقه و حقوق موضوعه

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 41-60

10.22034/ejs.2022.328338.1149

نیره محمد علی ابراهیم؛ مریم آقایی بجستانی؛ سید محمدرضا امام


تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 129-145

10.22034/ejs.2022.333942.1193

. نسرین درویش نوری کلاکی؛ طیبه عارف نیا؛ طاهره سلیمی


نقش توسعه اقتصادی در حفظ نظام اسلامی از نگاه فقه و حقوق

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 147-163

10.22034/ejs.2022.336289.1213

محمدرضا مهدلوترکمانی؛ حسن اسدی؛ اکبر احمدی


تأثیر اقتصاد بر حذف پدیده کودکان کار با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 51-71

10.22034/ejs.2022.329006.1156

آمنه مظلوم زاده؛ عبدالرضا جمال زاده؛ رقیه شهابی


مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-183

10.22034/ejs.2022.328549.1153

حسین خوانین زاده؛ اکرم بهشتی


جبران خسارت قربانیان زیست‌محیطی در فقه و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 125-143

10.22034/ejs.2022.324999.1130

ایرج رنجبر؛ مهری موقوفه یی؛ فرید آزادبخت


بررسی فقهی انفاق زن بدون اذن شوهر

دوره 2، شماره 3، مهر 1399، صفحه 73-84

زهره روحبخش فعالی؛ اعظم امینی