کلیدواژه‌ها = مسئولیت
ماهیت حقوقی نهاد تبدیل تعهد در حقوق ایران و کانادا

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 281-300

10.22034/ejs.2023.367820.1319

محسن کاتوزیان؛ جواد واحدی زاده؛ داود اندرز


آسیب شناسی اختیارات مالی اقتصادی وصی منصوب ولی قهری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 245-263

10.22034/ejs.2022.341844.1233

اعظم موخواه؛ بختیار عباسلو؛ سیدمحسن طباطبایی


معاملات کودکان در فضای مجازی و مسئولیت اولیا با رویکرد فقه تربیتی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 153-166

10.22034/ejs.2022.326354.1141

عبدالرضا حاتمی کیا؛ علیرضا رجب زاده؛ علیرضا مظلوم رهنی