کلیدواژه‌ها = جبران خسارت
تأثیر اسقاط خیار در معامله بر اقتصاد با رویکرد فقهی حقوقی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 61-77

10.22034/ejs.2022.330823.1165

حسین علمی؛ محمدباقر فیجان؛ محمدمهدی صالحی


ابعاد مالی میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-19

10.22034/ejs.2022.327688.1146

علیرضا محمدبیکی؛ عباس شیری ورنامخواستی؛ ابوالقاسم خدادی؛ سید علی میر ابراهیمی


پرداخت غرامت به بزه دیده در جرایم غیر عمد موجب دیه با نگاهی به فقه و حقوق فرانسه

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 91-113

10.22034/ejs.2022.325201.1133

مصطفی کافی؛ محسن شکرچی زاده؛ احمدرضا توکلی


جبران خسارت قربانیان زیست‌محیطی در فقه و حقوق بین‌الملل محیط‌زیست

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 125-143

10.22034/ejs.2022.324999.1130

ایرج رنجبر؛ مهری موقوفه یی؛ فرید آزادبخت


مسئولیت مدنی فرار مالیاتی مدیران شرکت‌های تجاری با فاکتور صوری از نگاه فقه و حقوق

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 93-115

10.22034/ejs.2021.142962

علیرضا رضایی؛ محمد باقر عامری نیا؛ مهران جعفری