کلیدواژه‌ها = ایران و مصر
مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ناظر به جرایم مطبوعاتی در حقوق ایران و مصر

دوره 1، شماره 3، دی 1398، صفحه 148-165

سید علی ربانی موسویان؛ حمیده توکلی گلجه