کلیدواژه‌ها = مالکیت
تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 265-281

10.22034/ejs.2022.347113.1253

حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی


نقش مالکیت در دعاوی کیفری و آثار اقتصادی آن

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 95-107

10.22034/ejs.2022.335653.1207

علیرضا اعراب شیبانی؛ حمیدرضا میرزاجانی؛ عباس شیخ الاسلامی


تحلیل موضوعی اصول حقوقی مقرر در معاهدات بین المللی مالکیت فکری بنیادین

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 1-16

10.22034/ejs.2022.327500.1145

زهره فرخی؛ فرانک خاکسار؛ بهنام انصافی آذر