کلیدواژه‌ها = خسارت
اثر نقض غیرمتخلفانه قرارداد بر جبران خسارت در فقه و نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 21-34

10.22034/ejs.2022.325874.1137

سید رئوف شجاعی نژاد؛ منصور امینی؛ نجات اله ابراهیمیان


خسارت ناشی از آلودگی‌های زیست‌محیطی دریایی با رویکردی به مصوبات سازمان بین‌المللی دریانوردی (آیمو)

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 283-304

10.22034/ejs.2022.336891.1218

محمدرضا زنده دل برون؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ منصور امینی؛ نجاد علی الماسی


خسارت تاخیر تادیه در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

دوره 2، شماره 4، دی 1399، صفحه 47-61

سید عباس جزایری؛ نجمه مالکی بروجنی


پژوهشی در قاعده «الضرورات تبیـح المحظورات»

دوره 1، شماره 1، تیر 1398، صفحه 175-188

شهلا میرالوندی