کلیدواژه‌ها = مالکیت صنعتی
سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 221-243

10.22034/ejs.2022.346301.1249

رحمن غریبی؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی


بررسی فقهی حقوقی تعارض قوانین ناشی از تعهدات قراردادی و غیر قراردادی حق اختراع

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 345-361

10.22034/ejs.2022.333704.1192

ابوالفضل قهاری؛ مهدی طالقان غفاری؛ احسان نعمتی