کلیدواژه‌ها = جرایم اقتصادی
سیاست جنایی ایران درجرایم اقتصادی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 109-127

10.22034/ejs.2022.334504.1197

هادی مومنی؛ محمود روح الامینی؛ محمدجعفر ساعد


مبانی فقهی سیاستگذاری کیفری در حوزه اقتصاد

دوره 4، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 167-183

10.22034/ejs.2022.328549.1153

حسین خوانین زاده؛ اکرم بهشتی


جلوه های توسعه جرم انگاری در حوزه جرایم اقتصادی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 103-124

علی نجفی توانا؛ محمد سعید ابر اهیم پور