نویسنده = عباسعلی حیدری
تعداد مقالات: 1
1. حیل ربا در معاملات از منظر فقه امامیه با رویکردی بر نظرات امام خمینی (ره)

دوره 3، شماره 3، مهر 1400، صفحه 31-52

10.22034/ejs.2021.142956

مجید فخری دمشقیه؛ محمود قیوم زاده؛ عباسعلی حیدری