نویسنده = مهری توتونچیان
تعداد مقالات: 3
1. بررسی قاعده‏ی عدالت از دیدگاه فقه امامیه

دوره 1398، پاییز 1398، پاییز 1398، صفحه 87-119

علیرضا محمدبیکی؛ مهری توتونچیان


2. حکم «مَدح من لایستحقُ المَدحَ أو یستحقُ الذمَ» از نظر امام خمینی(ره)

دوره 1398، بهار 1398، بهار 1398، صفحه 64-87

احمدرضا خزائی؛ مهری توتونچیان


3. قواعـد فقهـی و کاربـُرد آن در اقتصـاد از منظـر قـرآن

دوره 1397، پیش شماره، پاییز 1397، صفحه 143-159

مهری توتونچیان؛ نفیسه شریعتی نیاسر