نویسنده = محمد تقی دشتی
تأثیر اقتصادی حقوق عمومی و توسعه آن بر جامعه

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 265-281

10.22034/ejs.2022.347113.1253

حسن حمزه لوئی؛ مقصود رنجبر؛ محمد تقی دشتی