نویسنده = رحمن غریبی
سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 221-243

10.22034/ejs.2022.346301.1249

رحمن غریبی؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی


بررسی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه امامیه و مذاهب چهارگانه

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 521-536

10.22034/ejs.2022.346299.1248

رحمن غریبی؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی