نویسنده = طیبه عارف نیا
تأثیر رانت خواری بر اقتصاد با رویکرد فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 129-145

10.22034/ejs.2022.333942.1193

. نسرین درویش نوری کلاکی؛ طیبه عارف نیا؛ طاهره سلیمی