نویسنده = سیروس حیدری
دخل و تصرف در موضوع (خواسته) دعوای مدنی

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 141-160

10.22034/ejs.2022.331053.1168

محسن کیهان؛ سیروس حیدری؛ مصطفی ماندگار