نویسنده = جمشید معصومی
زوال نکاح در اثر تغییر جنسیت: بطلان یا انفساخ

دوره 4، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه و حقوق 1401)، آبان 1401، صفحه 265-280

10.22034/ejs.2023.357643.1280

مریم سحرخیز؛ سیدمحمد موسوی بجنوردی؛ جمشید معصومی؛ سید محمدصادق موسوی


سازوکارهای حمایت کیفری از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران و مصر

دوره 4، شماره 3، مهر 1401، صفحه 221-243

10.22034/ejs.2022.346301.1249

رحمن غریبی؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی


کارکرد اقتصادی حج بر توسعه جوامع اسلامی از منظر فقهی

دوره 4، شماره 2، تیر 1401، صفحه 23-39

10.22034/ejs.2022.331049.1167

مجتبی شریعتی فرد؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 381-399

10.22034/ejs.2022.339216.1224

عزیزه بهلولی؛ احمدرضا خزایی؛ جمشید معصومی


بررسی حقوق مالکیت فکری از دیدگاه فقه امامیه و مذاهب چهارگانه

دوره 3، شماره ویژه (ویژه نامه جستار های نوین فقه وحقوق 1400)، اسفند 1400، صفحه 521-536

10.22034/ejs.2022.346299.1248

رحمن غریبی؛ مجید وزیری؛ جمشید معصومی