نویسنده = یعقوب علیزاده
بررسی فقهی_ حقوقی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان مواد غذایی

دوره 3، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 73-87

10.22034/ejs.2022.326916.1142

یعقوب علیزاده؛ زری فیروزکاه؛ سیده منیره حسینی